Menu

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážený zákazníku,

Abychom mohli zpracovat Vaši objednávku, potřebujeme Vaše osobní údaje. Bezpečnost Vašich dat a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnost.

 

 1. Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnostMedipharmSlovakia s.r.o., zap. v obchodním rejstříku Okr. soudu Nitra, odd. Sro, vl. č. 37542/N, se sídlem Piaristická 1365/1, IČO: 47 836 032, email: m.tinakova@medipharm.sk (dále jen „provozovatel“).

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

E-shop

Abyste mohli vyřídit Vaši objednávku a splnili všechny zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o objednávce, údaje o platbách, kontaktní osoba, tel. č., email.

Evidence reklamací

Abychom mohli vyřídit Vaši reklamaci a splnili všechny zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o reklamovaném zboží, číslo bankovního účtu, údaje o platbě, způsob vyřízení reklamace, tel. č., email, podpis, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní číslo kontaktní osoby.

Účetnictví

Za účelem vedení účetnictví zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis.

Soutěž

Abyste se mohli zúčastnit soutěže, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, email, podpis.

Marketing

Abychom Vám mohli zasílat informace o produktech a službách, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, email, tel. č.

Věrnostní program

Abyste mohli být registrováni v našem věrnostním programu, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa a druh pobytu, údaje o objednávkách, údaje o platbách, údaje o chování, email, tel. č.

 1. Pro jaký účel zpracováváme Vaše osobní údaje?

E-shop

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a její plnění, a to zejména na přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.

Účetnictví

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vedení účetnictví a plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů souvisejících s účetní agendou.

Evidence reklamací

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení reklamace.

Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, pokud nám na to dáte souhlas.

Věrnostní program

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti ve věrnostním programu a to zejména na registraci do věrnostního programu, sběr údajů o objednávkách a platbách, sběr údajů o získaných výhodách a jejich využívání.

Spotřebitelská soutěž

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu Vaší účasti na soutěži a pokud se stanete výhercem, i za účelem doručení ceny. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel, pokud nám na to dáte souhlas.

 1. Jak nám můžete dát souhlas?

Souhlas na zpracování Vašich osobních údajů nám můžete dát zakliknutím příslušného checkboxu.

 1. Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat

 • zasláním oznámení na email m.tinakova@medipharm.sk;
 • zasláním oznámení poštou na adresu Medipharm Slovakia s.r.o., Piaristická 1365/1, 949 01 Nitra;
 1. Osoby mladší 16 let

Tato webová stránka není určena pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje zpracováváme v souvislosti se službami informační bezpečnosti na základě Vašeho souhlasu, tento souhlas nám můžete poskytnout pouze v případě, pokud jste starší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

 1. Komu Vaše údaje poskytujeme?

Pokud je to potřebné pro plnění smlouvy nebo pokud nám to přikazuje zákon, poskytujeme Vaše osobní údaje:

 • dopravci,
 • dodavateli,
 • SOI
 • Daňovému úřadu.

Na základě zprostředkovatelské smlouvy uzavřené v souladu s GDPR poskytujeme Vaše osobní údaje účetní firmě, která je pověřena vedením účetnictví, reklamní agentuře spravující online reklamní kampaně, poskytovateli systému pro eshop a webhostingu.

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu. Osobní údaje získané z důvodu vyřízení objednávky uchováváme po dobu potřebnou pro uplatnění případných nároků, např. reklamace, a to po maximální dobu 5 let. Účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let. Dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.

Osobní údaje získané za účelem zasílání marketingové komunikace uchováváme po neomezenou dobu, dokud svůj souhlas neodvoláte. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Osobní údaje zpracované v rámci věrnostního programu se uchovávají po dobu Vaší účasti ve věrnostním programu.

Osobní údaje soutěžících se uchovávají po dobu probíhání soutěže a osobní údaje výherců po nezbytnou dobu pro uplatnění případných nároků, maximálně 5 let.

 1. Kam přenášíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do třetích zemí v souvislosti s používáním online aplikaci a systémů jako např. Google Analytics, Google Adwords a jiné. Takovou krajinou je zejména USA.

 1. Nejste spokojen?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email m.tinakova@medipharm.sk. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

 1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné podobě, přičemž používáme běžné prostředky na jejich zpracování. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování.

Vaše osobní údaje zpracováváme iv těchto programech:

Google (Ads Data ProcessingTerms)
Google Analytics a Google AdWords (Data ProcessingAmendment)
Mailchimp (PrivacyPolicy)

Facebook (Data Policy)
Gdrive (Data Processing and SecurityTerms (Customers)Data Processing and SecurityTerms (Partners))
Facebook (Data Policy)

 1. Jak zajistíme ochranu Vašich osobních údajů?

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu Vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření. Webová stránka je zabezpečena SSL certifikátem. Zavedli jsme politiku silných hesel. Osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, byly poučeny a zavázány mlčenlivostí.

 1. Jaké máte práva?

a / Právo na přístup k údajům

Máte právo vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud tyto údaje zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě Vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracovávání Vašich osobních údajů naší společností.

b / Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

c / Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud

 • již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;
 • odvoláte svůj souhlas;
 • namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně;
 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
 • pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;

d / Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

 • nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;
 • zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání Vašich osobních údajů pouze omezily;
 • Vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;
 • namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi důvody.

e/ Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požadovat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní údaje přenesly do vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.

f/ Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 • na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • z důvodu našeho oprávněného zájmu,
 • vytváření profilu zákazníka,

můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody.

 1. Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se na nás můžete obrátit některým z těchto způsobů:

 • zasláním oznámení na email m.tinakova@medipharm.sk;
 • zasláním oznámení poštou na adresu Medipharm Slovakia s.r.o., Piaristická 1365/1, 949 01 Nitra

Všemi Vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vyřízení Vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění dne 1.6.2018. Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti.

  Nejdůležitější novinky přímo na váš email

  Získejte zajímavé informace vždy mezi prvními

  Vaše osobní údaje (email) budeme zpracovávat pouze za tímto účelem v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Souhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, který vám zašleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prohlašujete, že máte-li méně než 16 let, tak jste požádal/a svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně, emailem nebo kliknutím na odkaz z kteréhokoli informačního emailu.