Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Obchodní podmínky lalashop.cz platí pro nákup v internetovém obchodě www.lalashop.cz v rámci území Slovenské Republiky a České Republiky. Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.lalashop.cz je Medipharm Slovakia s.r.o., Piaristická 1, Nitra, 94901 IČ: 47836032; IČ DPH: SK2024110924.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami vsetkoprechov.sk zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI se sídlem v Nitře pro Ústecký kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je kupní smlouva, pokud smluvní stranou je na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatele předem připraveného návrhu na uzavření smlouvy.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek.

Spotřebitel (kupující) – fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Zboží – produkty nebo služby v nabídce internetového obchodu www.lalashop.cz.

Objednávka – kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží.

3. Povinnosti vyplývající po uzavření objednávky

Prodávající se zavazuje dodat:

 • zboží v druhu, kvalitě, ceně a platebních podmínkách, které platí v den odeslání objednávky
 • zboží, které odpovídá a vyhovuje normám a předpisům platným na území ČR

Prodávající neodpovídá za:

 • opožděnou dodávku zboží, která je zapříčiněna poštou, kurýrní službou, nebo je zapříčiněna nesprávně uvedenou adresou objednávajícího
 • nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce, výběru nesprávného zboží zákazníkem (zboží neodpovídá představám zákazníka)

Kupující se zavazuje:

 • převzít zásilku, zkontrolovat neporušenost obalů a případné zjištěné nedostatky co nejdříve oznámit prodávajícímu
 • zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a v platebních podmínkách, které platí v den uzavření smlouvy

V případě nepřevzetí objednaného zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo na uplatnění náhrady vzniklé škody.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícího, který je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Toto právo má kupující I v případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Medipharm Slovakia s.r.o., Piaristická 1, Nitra, 94901

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplné a s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů kupující, který je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy zaslat na e-mailovou adresu info@lalashop.cz a oznámit prostřednictvím telefonu na tel.č. 0904135114.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížené hodnotě zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů).

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv v případě, že:

 1. prodej zboží je zhotovený podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, (např. sortiment oděvů přizpůsobených na míru)
 2. prodej zboží podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 3. prodej zboží je uzavřený v ochranném obalu, který není vhodný vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 4. prodej zboží může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením , zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, nelze uplatnit právo z chyby do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění chyby pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn při dárcích uplatnit práva z plnění chyby.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícího, který je podnikatel

Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud je hodnota zakoupeného zboží vyšší než 49 000Kč vč. DPH.

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. Je-li souhlas podmínek akceptovatelný pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pokud bude umožněno kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak kupující bere na vědomí, že Medipharm Slovakia s.r.o. si vyhrazuje právo takové vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která Medipharm Slovakia s.r.o. vykompenzuje náklady, které jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (Ve smyslu zákona 122/2013 CFU, O ochraně osobních údajů).

Z důvodu ochrany práv kupujícího, pokud je kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj statutárnímu orgánu, osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí nebo osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.lalashop.cz

5. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen uvědomit o tom neprodleně prodávajícího. V případě pokud:

 • se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny.
 • se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit.

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tzn. vydáním záručního listu. Pokud prodávající poskytne na zboží delší než zákonnou záruku, její podmínky a rozsah určí v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího resp. obchodní jméno prodávajícího, IČO, sídlo prodávajícího, pokud se jedná o právnickou osobu, resp. bydliště, pokud se jedná o fyzickou osobu. Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi a případně vydaným záručního listu. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající vydá kupujícímu protokol o reklamaci, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Informační povinnost o alternativním řešení spotřebitelských sporů

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo za účelem ochrany svých spotřebitelských práv podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjekty alternativního řešení sporů jsou Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiné subjekty zapsané do seznamu subjektů alternativního řešení sporů, který vede Ministerstvo hospodářství SR. V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum (www.esc-sr.sk), které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu.

6. Dodací podmínky

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu.

7. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

8. Záverečné ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v českém jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 1.2.2018.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Reklamační podmínky

  Nejdůležitější novinky přímo na váš email

  Získejte zajímavé informace vždy mezi prvními

  Vaše osobní údaje (email) budeme zpracovávat pouze za tímto účelem v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Souhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, který vám zašleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prohlašujete, že máte-li méně než 16 let, tak jste požádal/a svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně, emailem nebo kliknutím na odkaz z kteréhokoli informačního emailu.